ประมวลภาพเกี่ยวกับงานสอนของวิทยากร

ภาพการฝึกอบรมหัวข้อ “การใช้งาน Slack”
ณ. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล – 9 พย. 61

อบรมการใช้งาน WordPress และ Basic Graphic Design (2 วัน)
จ.สระบุรี

บรรยาย IT Management ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

เข้าร่วมในทีมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในระบบ E-Learning
ในโครงการ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia

สอนหลักสูตรการใช้งานสมาร์ทโฟนเบื้องต้นแก่ลูกค้ามากกว่า 100 รุ่น