Author: boon

รายงานผลสำรวจความเสี่ยงภัยไซเบอร์ ไทยมีความเสี่ยงสูงสุดในภูมิภาค

FireEye รายงานถึงการสำรวจความเสี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (รายงานใช้คำว่า exposed) โดยสำรวจจากลูกค้าของบริษัทเอง พบว่าลูกค้าในไทยมีความเสี่ยงสูงถึง 43% สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เฉลี่ยเพียง 27% เท่าๆ กับเอเชียแปซิฟิค อ่านต่อที่ Blognone

ฟรี สัมมนา เรื่อง Enterprise Architecture

คุยกันเรื่อง Enterprise Architecture ครับ คำเตือน: ใครคาดหวังว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีอาจเสียใจได้ เพราะมันคือ practice ในการจัดโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเป้าหมายธุรกิจ ดังนั้น output ที่ได้จะเป็นเช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 พค….