Skip to main content

Askboon

Category: technology

Deep Web กับ Dark Web

หากเราแบ่งข้อมูลบนเว็บตามลำดับความยากง่ายในการเข้าถึง เราอาจแบ่งข้อมูลบนเว็บได้ออกเป็น 3 ระดับคือ