หลักสูตร Computer and Digital Literacy

Computer and Digital Literacy เป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับปรับพื้นฐานความเข้าใจและการใช้งานคอมพิวเตอร์และกระบวนการพื้นฐานที่ใช้ในการทำงานเชิงดิจิตัลที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัลกับงานที่ทำอยู่

หัวข้อการบรรยายและปฏิบัติ

 1. ความเข้าใจและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
 2. ความเข้าใจในหลักการของอินเทอร์เน็ต
 3. การใช้งานโปรแกรมพื้นฐานในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 4. ความตระหนักเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 5. เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 6. เทคนิคการใช้แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน,แท็บเล็ต)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 7. Update Technology Trend
 8. อื่นๆ

วิธีการอบรม

 • จำนวนผู้เข้าอบรม 15-25 คน
 • วิธีการอบรม
  • บรรยาย
  • ปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. พนักงานในองค์กรที่ต้องการปรับฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
 2. ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และดิจิทัลในการทำงาน
 3. ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

ติดต่อ