Skip to main content

Askboon

Cloud

ความหมายของ Cloud

Cloud หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) ที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งคำว่า Cloud ถูกตั้งขึ้นมาใช้เพื่อให้การอ้างอิงถึงระบบที่ย้ายส่วนที่เป็น Hardware ต่างๆ เช่น Server , Storage ให้กลายเป็นบริการที่สามารถเรียกใช้จากที่ไหนก็ได้ให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเปรียบเสมือนว่าเป็นก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าที่สามารถเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้