รายงานผลสำรวจความเสี่ยงภัยไซเบอร์ ไทยมีความเสี่ยงสูงสุดในภูมิภาค

FireEye รายงานถึงการสำรวจความเสี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (รายงานใช้คำว่า exposed) โดยสำรวจจากลูกค้าของบริษัทเอง พบว่าลูกค้าในไทยมีความเสี่ยงสูงถึง 43% สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เฉลี่ยเพียง 27% เท่าๆ กับเอเชียแปซิฟิค อ่านต่อที่ Blognone

ฟรี สัมมนา เรื่อง Enterprise Architecture

คุยกันเรื่อง Enterprise Architecture ครับ คำเตือน: ใครคาดหวังว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีอาจเสียใจได้ เพราะมันคือ practice ในการจัดโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเป้าหมายธุรกิจ ดังนั้น output ที่ได้จะเป็นเช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 พค. 2559 นี้ เวลา 10 am – 6 pm ห้อง R-114 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขตศาลายา. https://www.facebook.com/events/1692806524292694/

Oracle Engineered System User Group with Intel

Agenda Highlights: This first gathering will focus on Exadata, a pre-optimised, pre-configured hardware and software solution that is massively scalable, secure, fully redundant and offers extreme performance for all your data warehousing, online transaction processing (OLTP) and mixed workloads. The agenda will feature: Oracle Engineered Systems overview, strategy and update on latest innovations Ways to maximise your Exadata investment Discussion...

ร่างมาตรฐาน ดาตาเซนเตอร์ สำหรับประเทศไทย

ห้องดาตาเซนเตอร์ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบสารสนเทศในองค์กร เนื่องจากจะต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับอุปกรณ์ส่วนกลางที่จำเป็นทั้งหมดในการให้บริการงานสารสนเทศ เช่น เครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์ Core Switch รวมถึง Storage ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลขององค์กร