ร่างมาตรฐาน ดาตาเซนเตอร์ สำหรับประเทศไทย

ห้องดาตาเซนเตอร์ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบสารสนเทศในองค์กร เนื่องจากจะต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับอุปกรณ์ส่วนกลางที่จำเป็นทั้งหมดในการให้บริการงานสารสนเทศ เช่น เครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์ Core Switch รวมถึง Storage ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลขององค์กร