Skip to main content

Askboon

การลบข้อมูลที่ซ้ำกันใน List ของ Python

เราสามารถใช้คำสั่งเพียงบรรทัดเดียวในการลบข้อมูลที่ซ้ำกันใน List ได้ดังนี้

ตัวอย่าง

1
2
3
mylist = ["a", "b", "a", "c", "c","b","c"]
mylist = list(dict.fromkeys(mylist))
print(mylist)

คำอธิบาย

อาศัยหลักการที่ว่า Key ของ Dictionary ใน Python จะมีค่าซ้ำกันไม่ได้ เราจึงทำการสร้าง Dictionary ขึ้นมาโดยอาศัยค่าใน List เป็น Key จากนั้นจึงค่อยแปลงค่านี้กลับเป็น List อีกครั้งหนึ่ง