SandDisk SSD Firmware Update

วิธีการตรวจสอบว่า SanDisk Extreme Portable SSD V2, SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2, and WD My Passport SSD ของคุณมีความจำเป็นต้องทำการ upgrade firmware หรือไม่

คุณสามารถดู Serial Number ได้จากด้านหลังของตัวเครื่อง

คลิกเพื่อไปยังหน้าเว็บสำหรับตรวจสอบ firmware ครับ

https://support-en.wd.com/app/firmwareupdate


อ้างอิงที่มาของปัญหา: https://www.beartai.com/news/photo-news/1289658