Shadow IT หมายถึงอะไร?

Last modified date

Comments: 0

Shadow IT หมายถึงฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ในองค์กรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือให้บริการจากหน่วยงานไอทีขององค์กร แม้ความหมายจะดูเป็นกลาง แต่ส่วนใหญ่คำๆนี้จะถูกตีความไปในทางลบเพราะส่วนใหญ่จะหมายถึงหน่วยงานไอทีไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือตรวจสอบเทคโนโลยีเหล่านี้ และบางครั้งก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพนักงานกำลังใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นอยู่

ในอดีต Shadow IT จะเป็นผลลัพธ์มาจากการที่พนักงานที่ไม่สามารถอดทนรอการให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือบริการผ่านทางเว็บต่างๆผ่านช่องทางปกติขององค์กร รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการทำงาน (BYOD) หรือเทคโนโลยีเฉพาะบางอย่างที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกองค์กร

ความคิดเห็นต่อ Shadow IT สำหรับผู้บริหารระบบไอทีมีคละเคล้ากันไป บางคนก็กังวลว่า Shadow IT จะทำให้เกิด Data Silos ขึ้นในองค์กรซึ่งจะทำให้ข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถนำไปใช้ในองค์กรได้อย่างทั่วถึง แต่บางคนกลับคิดว่าในยุคที่ธุรกิจต้องแข่งขันกันอย่างรวดเร็ว หน่วยงานไอทีขององค์กรควรใช้ประโยชน์จาก Shadow IT เพื่อเร่งการสร้างนวัตรกรรมภายในองค์กรมากกว่า

ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ถือเป็น Shadow Technologies เช่น Smartphones, Tablets หรือพวก Thumbdrive เป็นต้น ส่วนพวกที่ถือเป็น Shadow Apps ได้แก่ Google Docs, messeging services ต่างๆ (Line, Instant Messenger) เป็นต้น

บางครั้ง เราก็สามารถใช้คำอื่นมาเทียบเคียงความหมายที่เป็นบวกมากกว่า Shadow IT ได้ เช่น User-led IT หรือคำที่มีความหมายกว้างกว่า เช่น Citizen Tech เป็นต้น

ท่านสามารถอ่านบทความต้นฉบับได้ที่ http://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/shadow-IT-shadow-information-technology

หรืออ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่

Image credit: unsplash.com

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment