Bitcoin คืออะไร?

Bitcoin คือสกุลเงินดิจิตอลประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างและถูกบริหารจัดการในเชิงอิเล็คทรอนิกส์ทั้งหมด ไม่ถูกควบคุมโดยใครคนใดคนหนึ่งหรือสถาบันการเงินใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถพิมพ์ออกมาเป็นธนบัตรได้