Tag: firefox

ยกเลิกการใช้ปุ่ม Alt ใน Firefox

สำหรับคนที่ตั้งปุ่มการสลับภาษาด้วยปุ่ม Alt เช่น Alt+Shift แล้วเกิดปัญหาทำให้ไปเรียกเมนูของ Firefox ทุกครั้งที่ทำการสลับภาษา สามารถแก้ไขได้ดังนี้ เข้าไปที่หน้า config ของ Firefox ด้วยการป้อน about:config ที่แถบ url…