Posted in Tools

(Gmail) ส่งอีเมลใน Confidential Mode

การส่งเมลที่สามารถทำลายตัวเองได้ (กำหนดเวลาให้หมดอายุ) จะเป็นคุณสมบัติหนึ่งของโปรแกรมส่งเมลที่เราอาจมีความจำเป็นต้องใช้งานในกรณีที่เราต้องส่งข้อมูลสำคัญมากๆผ่านทางอีเมล มาดูกันครับว่ามีวิธีทำได้อย่างไร

Continue Reading...
Posted in Tools

วิธีเปิดใช้งาน Gmail Smart Compose

Google ได้ใช้ Machine Learning มาปรับปรุง Gmail ในส่วนของการเขียนอีเมล โดยเรียก feature นี้ว่า Smart Compose

Continue Reading...