Posted in Tools

วิธีเปิดใช้งาน Gmail Smart Compose

Google ได้ใช้ Machine Learning มาปรับปรุง Gmail ในส่วนของการเขียนอีเมล โดยเรียก feature นี้ว่า Smart Compose

Continue Reading...
Posted in Technology

การใช้ Machine Learning กับระบบ Self-Driving Car

ตัวอย่างการใช้ Machine Learning ในชีวิตจริง ได้ถูกพูดถึงไว้ส่วนหนึ่งในงาน Google I/O 2018 ในส่วนของ Self-Driving car

Continue Reading...