ป้ายกำกับ: productivity

K.I.S.S. (Keep It Simple, Stupid)

KISS เป็นหลักการอย่างหนึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการพั […]...

Pomodoro Technique

Pomodoro เป็นเทคนิคการบริหารเวลาแบบหนึ่งที่จะช่วยใ […]...

Building a Second Brain (ตอนที่ 1)

จะดีกว่าไม๊ถ้ามีสมองที่ 2 มาช่วยจำสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น […]...