K.I.S.S. (Keep It Simple, Stupid)

KISS เป็นหลักการอย่างหนึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาระบบที่แพร่หลายมากในอดีต ซึ่งปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นหลักการที่น่าสนใจในการนำไปใช้ในการออกแบบระบบต่างๆ โดยมีแนวคิดที่ว่า ระบบที่ทำงานได้ดีที่สุดควรจะเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน และมีความเรียบง่ายทั้งในการออกแบบและการดำเนินการ

Pomodoro Technique

Pomodoro เป็นเทคนิคการบริหารเวลาแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถมีสมาธิ (Focus) กับงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลกับหลายๆคน (รวมถึงตัวผมเอง)