Skip to main content

Askboon

Tag: git

เรื่องยุ่งๆของ Gitignore

gitignore เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นตัวกำหนดว่า จะยกเว้นไม่ให้ git ทำการ track ไฟล์อะไรในโฟวเดอร์ของเราบ้าง การบริหารจัดการรายชื่อไฟล์ใน gitignore จึงเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น