การใช้งาน z script ใน bash shell

ขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นการติดตั้ง z script ใน Home directory ของ bash shell

Download z script to home dir

wget https://raw.githubusercontent.com/rupa/z/master/z.sh -O ~/z.sh

เพิ่ม z script ใน .bashrc

echo . ~/z.sh >> ~/.bashrc

Reload bash shell

source ~/.bashrc